Home   Tarife   Rezervare   Termeni si Conditii   Contact

Termeni si Conditii

 

CONTRACT DE INCHIRIERE
NR. …………./……………..

Încheiat între:
…………………………………………, cu sediul/domiciliul în localitatea…………………………….,
judeţul ……….……...…………, str.…………………...………………, nr. ……..., bl. ..…, scara …, ap. ……..., sector nr. …, nr. de înregistrare la Registrului Comerţului / CNP ……………......................,
contul  deschis la ……………………………….……..…….., telefon …………………………..……, e-mail ………………….……,  reprezentat/ă legal prin dl./dna ……………….…………….……….., în calitate de ……………………………………., denumit/ă în continuare "LOCATAR",

şi

S.C.CITY CAR.S.R.L. având sediul în Braşov, str. Avram Iancu nr.1 ap.2,  având numărul de înregistrare la Registrului Comerţului J08/1147/2006, CUI: 18668461, IBAN nr. RO36RZBR0000060007922996, deschis la RAIFFEISEN BANK BRASOV, telefon 0268 413121, e-mail office@rentcarbrasov.ro, denumită în continuare "LOCATOR", reprezentată legal prin domnul MARCU FLORIN , în calitate de Administrator.

Art. 1. Obiectul Contractului.

Obiectul acestui contract de inchiriere auto este darea in folosinta de catre locatoare, catre locatar, a unei masini apartinand locatoarei denumita in continuare "masina", folosinta ce va fi asigurata in conditiile descrise de acest contract.

Art. 2. Conditii generale pentru inchiriere.

Maşina se închiriază în acord cu condiţiile stipulate în prezentul contract de închiriere, coroborate cu condiţiile tehnice de exploatare impuse de producătorul mărcii închiriate, contract convenit, însuşit şi semnat de ambele parţi.
Locatorul are dreptul de a refuza închirierea unei maşini fără a da explicaţii.
Vârsta minimă pentru ca un locatar să poată închiria o maşina, este de 21 de ani şi acesta trebuie să deţină permis de conducere valabil, de minim un an, acreditat de convenţiile internaţionale la care România este parte.

Art. 3. Livrare si returnare.

Autovehiculul este livrat locatarului în bune condiţii, fără defecte aparente, iar orice plângere legată de starea maşinii, trebuie făcuta imediat, la primirea vehiculului de la locator şi menţionată în Certificatul Tehnic si/sau Procesul Verbal de Predare Primire, pe care părţile îl semnează şi îl recunosc ca fiind proba suficientă pentru dovedirea daunelor ulterioare, pe care locatarul  este de acord să le remedieze integral, chiar şi în cazul în care a omis/refuzat/etc. să semneze acest Certificat Tehnic si/sau Procesul Verbal de Predare Primire, la returnarea maşinii.
Locatarul se obligă să returneze maşina în cele mai bune condiţii, cu toate actele necesare, echipamentul şi alte accesorii, la locaţia, data si timpul stabilite prin acest contract. În cazul unor deteriorări ale autovehiculului, constatate prin înscrisuri oficiale, ulterior predării maşinii (în principal Certificatul Tehnic completat de reprezentanţii locatorului, chiar şi dacă nu este semnat de locatar, sau Procesul Verbal Constatator eliberat de Politie) locatarul autorizează locatorul să încaseze valoarea pagubelor produse.

  In caz de întârziere cu mai mult de 3 ore faţă de timpul stabilit (atunci când întârzierea nu este anunţata telefonic) Locatorul are dreptul de a anunţa imediat Politia pentru furtul maşinii.

Art. 4. Conditii de folosire.

Locatarul se obligă în  mod ferm sa respecte următoarele prevederi contractuale, astfel incit maşina să nu fie folosită şi condusa în următoarele situaţii, sub sancţiunea plaţii de daune şi a excluderii de la acoperire de către asigurare:

 • În contravenţie cu legislaţia în vigoare şi cu orice alte reguli de circulaţie;
 • Pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obţinerii de venituri;
 • Pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte tractabile;
 • In timp ce locatarul sau persoana însoţitoare, de la volan, este sub influenţa alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanţe ce pun in pericol abilităţile psihice si fizice de a reacţiona;
 • In concursuri, curse sau teste auto;
 • Pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a României;
 • Maşina să nu fie dată în folosinţa unei persoane neautorizate ( se înţelege oricare altă persoană care nu a fost menţionată în prezentul contract de închiriere);
 • Locatarul se obliga să păstreze maşina încuiata pe durata în care nu o foloseşte, să ţină asupra sa documentele maşinii, care nu vor fi lăsate în interiorul maşinii în nici o circumstanţă.

  Indiferent daca asigurarea, aşa cum este ea descrisă mai jos, a fost sau nu acceptată, Locatarul  este responsabil pentru valoarea totala a reparaţiilor în caz de daună asupra maşinii, sau daună intervenită în legătură cu maşina, într-unul din cazurile de mai sus. In cazul survenirii unui accident, Locatarul îşi asumă obligaţia ca, în cel mai scurt timp posibil, să anunţe atât Locatorul cât şi Poliţia şi să se prezinte la cel mai apropiat post de Poliţie pentru a obţine un Proces Verbal Constatator al accidentului, până la sfârşitul perioadei de închiriere. In cazul in care Locatarul nu prezintă acest Proces Verbal, acesta îşi asumă responsabilitatea pentru reparaţii integrale. In cazul in care Locatarul nu prezintă procesul verbal încheiat de organele de Politie competente el este singurul responsabil pentru acoperirea sumelor de plată şi acceptă să facă aceasta plata de pe cardul indicat in contract, autorizând Locatorul să facă demersurile necesare recuperării pagubei.

Art. 5. Modalitati de plata.

Pentru plata închirierii, Locatorul acceptă plata cu numerar, cu card sau prin virament bancar.
Suma înscrisă în contract ca preţ nu include valoarea unor posibile avarieri ale maşinii produse pe durata închirierii, sau eventuale amenzi, taxe, penalităţi. La returnarea maşinii, Locatorul va completa Certificatul Tehnic şi va întocmi factura fiscala finală, care va totaliza valoarea în RON, echivalentă perioadei de închiriere, pe care Locatarul o recunoaşte ca fiind plata datorată integral de el. Locatarul este de acord să achite cu cardul indicat si alte taxe ulterioare care îi sunt imputabile, cum ar fi: valoarea avarierii maşinii care depăşeşte suma asigurată, tichetele de parcare, amenzile de circulaţie sau de parcare, etc.

Art. 6.GARANTII

La încheierea  contractului, Locatarul se obligă să predea Locatorului contravaloarea de ………..…..RON, cu titlu de garanţie, pentru buna executare a contractului de închiriere.
Garanţia poate fi utilizata de către Locator, fără a fi necesar acordul prealabil al Locatarului, pentru a achita orice sume imputabile Locatarului, cum ar fi valoarea avarierii maşinii, care depăşeşte suma asigurată, tichetele de parcare, amenzile de circulaţie sau de parcare, etc.
La data restituii maşinii de către Locatar, pe baza certificatului tehnic completat de către reprezentantul Locatorului, în cazul în care se constată că maşina s-a predat în perfectă stare şi că în sarcina locatarei nu s-au aplicat amenzii de circulaţie sau parcare, garanţia se va restitui integral locatarului.

Art. 7. Ratele de inchiriere.

Uleiul, mentenanţă, răspunderea civila auto şi asigurarea tip casco  sunt incluse în preţ.
Combustibilul nu este inclus în preţ. Maşina va fi livrată cu rezervorul plin locatarului, care, în schimb, va fi obligat să returneze maşina tot cu rezervorul plin şi având combustibilul indicat de câtre producător. Pentru combustibilul lipsă în momentul livrării maşinii, se va plăti 1.2 Euro/litru . Aceste taxe se pot modifica fără un anunţ prealabil şi sunt calculate la cursul BNR din ziua facturării.
Perioada minima de închiriere este de o zi (24 ore).

Art. 8. Costuri suplimentare.

Locatarul este de acord sa achite următoarele costuri suplimentare in cazul in care acestea vor apărea:

 • Perioada minimă de închiriere este de 1 zi (24 ore). Prima ora, peste cele 24, este gratuită. In cazul unei întârzieri mai mari, se va aplica adiţional costul de închiriere pentru o zi întreagă, conform listei de preţuri;
 • Amenzile, penalităţile pentru parcare,  precum şi încălcarea regulilor de circulaţie, produse de maşina Locatorului, în perioada cât a fost sub incidenţa acestui contract de închiriere, sunt responsabilitatea Locatarului, care acceptă prin semnarea prezentului contract de închiriere, ca Locatorul sa-i debiteze cardul cu suma necesară acoperirii acestor cheltuieli sau să reţină această sumă din garanţia depusă de Locatar la semnarea contractului. Locatorul va justifica aceste sume fata de Locatar, cu documentele emise de instituţiile abilitate.
 • În cazul pierderii sau deteriorării documentelor maşinii Locatarul va achita o taxă adiţională de 60 Euro, taxă pe care o acceptă sa-i fie debitată de pe cardul său sau să-i fie reţinută de Locator din suma depusa cu titlu de garanţie;
 • În cazul pierderii sau deteriorării cheilor maşinii, Locatarul va achita o taxă adiţională de 100 Euro, taxă pe care o acceptă sa-i fie debitată de pe cardul său sau să-i fie reţinută de Locator din suma depusa cu titlu de garanţie;
 • In cazul in care maşina este returnată fără a fi curăţată ori prezintă urme de arsuri cu ţigara sau alte urme de murdărie a interiorului, se va percepe o taxa suplimentara de 9 Euro.

Art. 9. Conditii generale pentru asigurare.

Asigurarea include răspunderea civilă auto pentru vehiculele Locatorului, conform limitelor stabilite de legislaţia română - Legea 136 / 19954, Normele CSA/28.11.2003. În cazul în care valoarea pagubelor accidentului depăşeşte limita stabilită de lege, Locatarul este responsabil în mod direct pentru diferenţa dintre valoarea totală a pagubelor produse şi limita maximă acceptată de lege, fiind de acord cu acoperirea integrală a valorii şi autorizând locatorul să debiteze cardul indicat pentru aceste valori. Valoarea asigurată nu include folosirea maşinii în scopul transportului substanţelor inflamabile.
Pagubele produse asupra anvelopelor, roţilor, oglinzilor, geamurilor, precum şi cele produse la podeaua exterioară şi în interiorul maşinii Locatorului nu sunt incluse în asigurare, iar in caz de dauna asupra acestora, Locatarul este de acord, prin prezentul contract, să le înlocuiască sau să achite contravaloarea acestora ca si cheltuială proprie.

Asigurarea nu absolvă Locatarul de responsabilitatea de plata pentru pagubele produse maşinilor Locatorului în cazurile următoare:

 • În contravenţie cu legislaţia în vigoare şi cu orice alte reguli de circulaţie;
 • Pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obţinerii de venituri;
 • Pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte tractabile;
 • In timp ce Locatarul sau persoana însoţitoare, de la volan, este sub influenţa alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanţe ce pun in pericol abilităţile psihice si fizice de a reacţiona;
 • Pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a României;
 • In concursuri, curse sau teste auto;
 • Maşina să nu fie dată în folosinţa unei persoane neautorizate ( se înţelege oricare altă persoană care nu a fost menţionată în prezentul contract de închiriere);
 • Locatarul se obligă să păstreze maşina încuiată pe durata în care nu o foloseşte, să ţină asupra sa în acel interval, documentele maşinii, care nu vor fi lăsate în interiorul maşinii în nici o circumstanţă.
 • Lipsa declaraţiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea maşinii (în caz de accident sau avariere);
 • În cazul în care Locatarul a furnizat către Locator informaţii false privind identitatea sau adresa sa, ori valabilitatea permisului sau de conducere, Locatorul îşi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Locatar terţilor. In aceste condiţii Locatarul neputând să beneficieze de asigurare.
 • Deteriorarea intenţionată sau din neglijenţă;

Art. 10. Serviciul de livrare si receptie.

Acest serviciu este netaxabil la locaţiile Locatorului şi pentru livrările/predările în oraş, în timpul programului de funcţionare.
Pentru livrările în afara oraşului, se va percepe o taxa de 0.60 Euro/kilometru;
În funcţie de existenţa contractelor încheiate cu diferiţi clienţi, se vor respecta condiţiile prevăzute de către aceştia.

Art. 11. Despagubiri.

Locatorul nu poate fi făcut responsabil pentru pagubele suferite de Locatar, de persoanele care îl însoţesc, sau de terţe persoane, în legătură cu maşina Locatorului, pe perioada de incidenţa a acestui contract de închiriere.
Locatorul nu poate fi făcut responsabil pentru pierderea sau deteriorarea proprietăţilor personale lăsate nesupravegheate în interiorul maşinii.

Art. 12. Trecerea granitei.

Trecerea graniţei este posibilă doar la cerere, fiind necesara o autorizaţie scrisă din partea Locatorului şi se va taxa suplimentar cu suma de 50 Euro (exclusiv TVA), pentru cartea verde a maşinii.

Art. 13. Defectiuni.

In cazul unei defectiuni, va rugam sa sunati la sediul Locatoarei, la urmatorul numar de telefon: (+4) 0726-191882

Art. 14. Litigii.

Alegerea competenţei teritoriale. Părţile convin ca toate litigiile ce decurg din încheierea, validitatea, executarea şi încetarea prezentului contract să fie soluţionate de către instanţa din Braşov, competentă material să judece aceste litigii.

Comunicarea actelor procedurale. Toate actele procedurale comunicate uneia dintre părţi de către cealaltă parte în vederea concilierii prealabile, vor fi făcute la adresa şi utilizând datele de identificare menţionate în prezentul contract sau astfel cum au fost modificate ca urmare a informării venite din partea parţilor împreună cu documentele justificative dovedind aceste modificări. Procedura de convocare la conciliere se va considera îndeplinită daca actele au fost comunicate la adresa şi utilizând datele de identificare comunicate de Locatar.

Art. 15. Forţa majora

Pârtile nu vor fi răspunzătoare pentru nici o întârziere sau pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate ce se datorează unor evenimente imprevizibile şi ale căror consecinţe sunt de neînlăturat. Întârzierea sau neîndeplinirea obligaţiilor din astfel de motive nu vor fi considerate ca o încălcare a obligaţiilor părţilor.

Art. 16. Dispoziţii finale

În cazul în care una din parţi nu aplică strict una dintre prevederile contractuale, acest lucru nu va fi interpretat de către cealaltă parte ca o renunţare definitiva la dreptul respectiv sau la oricare alte drepturi conferite prin Contract.
În cazul in care vreuna din prevederile Contractului va deveni inaplicabilă sau este declarată nulă, celelalte clauze contractuale îşi vor produce in continuare efectele.
Prezentul Contract a fost încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Data……………………………………………

 

LOCATOR

 

Semnatura si stampila

LOCATAR

 

Semnatura si stampila


 

copyright 2011 Rent Car Brasov